Szanowni Użytkownicy!

Od dnia 25 maja 2018 roku moja firma wdrożyła politykę wynikającą z RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej jej podstawowe zasady.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Państwem umowy, jest firma Artur Domański ARTTUR z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 20/2 we Wrocławiu NIP 7471304329, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 sierpnia 2010 r., tel. 691321313, adres e-mail: artturwroclaw@gmail.com.
 2. Państwa wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Artur Domański ARTTUR :
  - podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Państwu oferty, 
  - realizacji umowy zawartej z Państwem przez firmę Artur Domański ARTTUR ,
  - dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
  - ewentualnego dochodzenia wobec Państwa roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z firmą Artur Domański ARTTUR.

 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

 5. Przekazane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
  - w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową,
  - w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Administrator będzie dokładał starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

  Z poważaniem,
  Artur Domański
  właściciel