22. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek

„Skarby sztuki – Muzeum Narodowe we Wrocławiu”
2 grudnia 2013
Homo faber czyli narzędzia dawniej i dziś
2 grudnia 2013

22. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek

22. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek (5-8 grud­nia), jako je­dy­ne targi ksią­żek w kraju, od­bę­dą się w za­byt­ko­wych wnę­trzach od­re­stau­rowanego bu­dyn­ku Dwor­ca Wro­cław Głów­ny. Po re­wi­ta­lizacji Dwo­rzec Wro­cław Głów­ny jest miej­scem o­twar­tym na i­nicja­ty­wy kul­tural­ne, w któ­rych mogą brać u­dział nie tylko po­dróż­ni, ale także miesz­kań­cy Wro­cławia.

Do Pań­stwa dys­po­zycji od­da­na zo­sta­nie znacz­nie więk­sza prze­strzeń – ga­le­ria na pię­trze i prze­pięk­na Sala Se­syj­na. Mam na­dzie­ję, że wszyst­kie te zmia­ny za­pew­nią kom­for­towe wa­run­ki za­rów­no Wy­daw­com, jak i Czy­tel­ni­kom. Nie bez zna­cze­nia jest fakt, że wszyst­kie tar­go­we wy­da­rze­nia od­by­wać się będą w tym samym miej­scu. W o­fe­rowa­nej Pań­stwu prze­strzeni bę­dzie rów­nież miej­sce na spo­tka­nia au­tor­skie. Do­dat­kowy atut nowej lo­ka­li­zacji – Dwo­rzec Głów­ny gości dzien­nie ok. 10 ty­się­cy osób, a w week­en­dy ta licz­ba zwięk­sza się do 30 ty­się­cy. Wie­rzy­my, że wszy­scy ze­chcą od­wie­dzić Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek.

Godziny otwarcia:

5 grudnia (czwartek) 10.00-19.00

6 grudnia (piątek) 10.00-20.00

7 grudnia (sobota) 10.00-20.00

8 grudnia (niedziela) 10.00-16.00

Źródło: www.wpdk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *