„Z osso­liń­skiej kolek­cji”

150 lat naszego zoo.
2 lipca 2015
RODŁO 2016 – rozpoczęto przygotowania do uroczystości.
30 października 2015

„Z osso­liń­skiej kolek­cji”

Zwiedzając Wrocław docierają Państwo do Ossolineum, podziwiają ogród i dziedziniec, ale warto zobaczyć również wystawę „Z osso­liń­skiej kolek­cji”. Przed­sta­wia ona histo­rię Zakładu Naro­do­wego im. Osso­liń­skich oraz jego zbiory. Na wysta­wie zapre­zen­to­wano wybrane eks­po­naty: ręko­pisy, stare druki, histo­ryczne atlasy, cyme­lia z XIX, XX i XXI wieku, druki ulotne, numi­zmaty, jak rów­nież cenne minia­tury, rysunki i gra­fiki polskie.

 Osso­li­neum, Sala Pod Kopułą, Wro­cław, ul. Szew­ska 37

Czynne: wtorek-piątek od 9.00 do 17.00, sobota od 10.00 do 18.00

Wstęp wolny

 

Wśród eks­po­na­tów znajdą się m.in.:

obrazy:

Cyprian Kamil Nor­wid (1821 – 1883), Jutrznia,1857, olej na desce

Jan Styka (1858 – 1925), Polonia,1889, olej na płótnie

rysunki pol­skie:

Juliusz Kos­sak (1824 – 1899), Luzak,1876, akwarela

Piotr Micha­łow­ski (1801 – 1855), Mohort i książę Józef Ponia­tow­ski , 1855, akwa­rela na szkicu ołówkiem

Kazi­mierz Sichul­ski (1879 – 1942), Trę­bacz, kredka czarna, akwarela

sta­ro­druki:

Jan Kocha­now­ski, Satyr albo dziki mąż ok. 1564, pierwodruk

Ignacy Kra­sicki, Zbiór potrzeb­niej­szych wia­do­mo­ści, 1781, tom 1. Druga, po Nowych Ate­nach Bene­dykta Chmie­low­skiego z 1745 – 1746, pol­ska ency­klo­pe­dia. Kra­sicki zade­dy­ko­wał swoje dzieło kró­lowi pol­skiemu Sta­ni­sła­wowi Augu­stowi Ponia­tow­skiemu. Pierwodruk.

ręko­pisy:

Bre­via­rium cum cal­len­da­rio Gal­lico, XIV w., kodeks per­ga­mi­nowy. Ze zbio­rów Józefa Mak­sy­mi­liana Osso­liń­skiego (modli­tew­nik, z minia­tu­rami ręcz­nie malo­wa­nymi i złoconymi).

Źródło: ossolineum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *